ADAPTRONICA jest firmą konsultingową oraz badawczo-rozwojową, świadczącą usługi, oferującą produkty i zajmującą się badaniami w zakresie tzw. technologii inteligentnych.

Przez technologie inteligentne rozumiemy interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz wibroakustyki. Rozwiązania te bazują w zakresie oprzyrządowania na tzw. materiałach inteligentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, magnetostrykcyjnych, cieczach magneto-reologicznych, itp., a w zakresie oprogramowania na najnowszych lub oryginalnie opracowanych algorytmach analizujących i sterujących. Zastosowania technologii inteligentnych pozwalają na radykalne zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich, np. samolotów, pojazdów szynowych, mostów, itp., w czasie eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w sytuacjach ekstremalnych. Działania te zbieżne są z celami inżynierii bezpieczeństwa.

ADAPTRONICA jest małą firmą typu spin-out, wywodzącą się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Trzon kadry firmy stanowią młodzi, wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy posiadają silną motywację do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych dla potrzeb gospodarki. Większość zespołu stanowią fachowcy z doktoratami z różnych dziedzin inżynierii.

Dane firmy

Biuro:
tel.: +48 22 751 66 82
tel./fax: +48 22 751 66 83
email: biuro@adaptronica.pl

ADAPTRONICA sp. z o.o.
ul. Szpitalna 32
05-092 Łomianki k. Warszawy

NIP: 1181942001, REGON: 141315444
KRS: 0000301143, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 51 000 zł

Konto bankowe w PLN:
VOLKSWAGEN BANK direct
26 2130 0004 2001 0449 0280 0001