Aktywność badawcza

Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji (identyfikacja uszkodzeń w konstrukcjach np. mostach i systemach np. sieciach wodnych, po fakcie i w czasie rzeczywistym)

Monitorowanie obciążeń (dynamiczne ważenie w ruchu, identyfikacja po fakcie i w czasie rzeczywistym)

Adaptacyjne rozpraszanie energii udaru (dyssypatory energii i optymalne strategie adaptacji do udaru)

Tłumienie drgań konstrukcji (tłumiki drgań i optymalne strategie sterowania dla tłumienia drgań konstrukcji)

Inteligentne sensory i aktywatory (piezoelektryczne, magnetostrykcyjne, magnetoreologiczne)


Projekty badawcze

Absorbery udaru dla satelity obserwacyjnego. Faza II.
Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)Opracowanie pasywnego systemu tłumienia drgań dla urządzenia mini-CMG
Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)


ADAC 2018-2019
Adaptronica realizuje krajowy projekt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „System ADAC do stabilizacji drgań w konstrukcjach satelitów”, nr umowy RPMA.01.02.00-14-5731/16, w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita projektu: 1 390 776,00 zł. Wartość dofinansowania projektu: 1 023 360,00 zł. Czas trwania projektu: 2016–2018. Więcej: ADAC

rpoflaga-rpmazowszeefs-1024x96.jpgADBAG 2017-2019
Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNSBZ, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “ADBAG – Adaptacyjne poduszki awaryjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych”, POIR.01.02.00-00-0083/16
Partner: Ster-Kom Piotr Kleczyński. FE IR logoCOMPRESS 2016-2020
Adaptronica jest liderem konsorcjum, które realizuje krajowy projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Sektorowe Programy B+R, INNOLOT, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: “COMPRESS – Lekkie kompozytowe struktury lotnicze, bazujące na nowych technikach wytwarzania z możliwością sprężania”, POIR.01.02.00-00-0027/15
Partner: BELLA Zakład Kompozytów sp. z o.o. FE IR logoModo 2015-2018
MODO – moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych
Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PBS3/B9/36/2015
Partnerzy: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Poznańska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Aktywne tłumienie drgań kriochłodziarki za pomocą aktywatorów masowych
Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)


Absorbery udaru dla satelity obserwacyjnego
Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)EU research project for the benefit of SMEs (2012-2014) – Bridge Safety Monitoring - BRIDGEMON, http://bridgemon.fehrl.org/
FP7-SME-2012, 315629


Wodnik 2013-2015
Innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych
Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych, zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. PBS1/B9/15/2012
Partnerzy: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Telium J. Klimkowski, D. Warowny s.c.Innowacyjne technologie dla poprawy bezpieczeństwa małego lotnictwa SWING (Safe-Wing), 2010-2015
Projekt współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
POIG.01.04.00-14-100/09, POIG.04.01.00-14-100/09EU focused research project (2011-2014) – Smart maintenance and analysis of transport infrastructure – SMART RAIL,
FP7-SST-2011-RTD-1, 285683


EU Marie Curie Actions - Industry-Academia Partnership and Pathways (2012-2015) - Smart Technologies for Transport Safety - Innovation Cluster Nesting - SMART NEST,
FP7-PEOPLE-2011-IAPP, 284995,
http://smart.ippt.gov.pl/smart-nest/